EURO 2021

EURO 2021

image0 image0

 “EURO 2021”

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: ”EURO 2021” organizira i provodi Organizator - Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje 10.06.2021. godine i traje do 10.07.2021. godine.

3. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne  i Hercegovine, isključivo u maloprodajnim objektima trgovačkih lanaca: Bingo Export - Import  d.o.o. Tuzla i Konzum d.o.o. Sarajevo.

4.  PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati svi oni koji imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, poslovnih partnera u čijim objektima se organizuje ova nagradna igra (Bingo Export - Import  d.o.o. Tuzla, Konzum d.o.o. Sarajevo), osobe zaposlene kod društva – Baza.ba d.o.o., kao poslovnog partnera Organizatora, koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, osobe zaposlene kod Barlan B-H d.o.o., te kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograničenih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slučaju roditelj ili zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje, te izjavu o prihvaćanju nagrade.

5. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO i Coca-Cola ZERO limun, u nepovratnom plastičnom pakovanju od: 0,5 lit, 1,25 lit i 2,0 lit (0,5 L, 1,25 L i 2,0 l PET), kao i u nepovratnom aluminijskom pakovanju 0,25 lit i 0,33 lit (0,25 L i 0,33 L CAN).

6. NAČIN UČESTVOVANJA

a) Kupovinom bilo kojeg od navedenih Coca-Cola proizvoda stiče se pravo učešća u nagradnoj igri.

b) Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: www.euro2021coke.ba.

Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

 • Ime i prezime
 • Mjesto i adresa prebivališta
 • Adresa elektronske pošte (e-mail)
 • Broj mobitela
 • Br. fiskalnog računa kao potvrdu kupovine

c) Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom će biti obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuje u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:

 • „Uspješno ste registrovani. Prati www.euro2021coke.ba za informacije o dobitnicima.“
 • Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:
 • „Nažalost, Vaša registracija nije uspješna, molimo unesite ispravan broj fiskalnog računa za prijavu”

Uspješnom registracijom učesnik učestvuje u izvlačenju nagrada, koje se izvlače na kraju nagradne igre.

Dobitnici će o osvojenim nagradama biti obavješteni putem telefona, a na osnovu broja mobitela koji je navden prilikom registracije. Ukoliko su dobitnici naveli pogrešan broj kontaktirat će se alternativni dobitnici.

d) Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni.

e) Učesnik je dužan sačuvati račun od kupovine, kao dokaz o učešću u nagradnoj igri, odnosno prilikom preuzimanja eventualne nagrade.

7. IZVLAČENJE NAGRADE

15.07.2021. godine, održat će se izvlačenje nagrada. Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenja će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Prilikom izvlačenja također će se izvući i alternativni dobitnici u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih.

8. NAGRADA I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST U FEDERACIJI BIH

Opis nagrade Količina Približna tržišna vrijednost (u KM)
Coca-Cola Lopta 200 4.906,98
Coca-Cola sportska torba 100 1.952,73
Sony TV (49”) 10 10.764,00
Play Station 5 2 2.198,01
     
TOTAL 312 19.821,72

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju Bosne i Hercegovine iznosi 19.821,72 KM (PDV je uključen u navedeni iznos).

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

9.  OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE

 • Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona i slanjem elektronske pošte na osnovu dostavljenih podataka iz registracije. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnike nagrada u roku od 7 dana, isti gube pravo na nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana. Pravo na nagrade može biti prebačeno na treće lice putem punomoći pobjednika pred nadležnim sudom.
 • Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, te poslati dobitni račun od kupovine, kao svojevrstan dokaz.
 • Dobitnici nagrada mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima, te prihvataju uslove da njihovi lični podaci mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 • Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.
 • Dobitnici nagrada će po završetku nagradne igre biti objavljeni u najmanje jednim dnevnim novinama na području FBiH.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10.  PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrade će biti uručene samo ako dobitnici imaju pravo da učestvuju i ako u potpunosti prihvaćaju ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

11.  POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagrade u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši uručenje dobitnicima.

12. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

13. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100, svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 10.06.2021. do 10.07.2021. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

U Sarajevu, 21.05.2021. godine
Broj: 0101- /21
Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo
_____________________
Dušan Mitrev, direktor prodaje