Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo odlučna je u namjeri da ostvari trajan napredak u području zaštite okoliša, tj. upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo je posvećena trajnom unapređenju rezultata u zaštiti okoliša u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada. Na cijelom području poslovanja, Coca‑Cola Hellenic je posvećena stalnom napretku na ovom polju, koji se, u svrhu utvrđivanja učinkovitosti, redovno mjeri i procjenjuje.

Kompanija podržava provođenje programa upravljanja ambalažnim otpadom, a ciljevi ovog programa su:

 • biti suvlasnik u kompanijama koje se bave prikupljanjem i upravljanjem ambalažnog otpada,
 • aktivno učestvovati u radu upravnih odbora kompanija koje se time bave i u potpunosti učestvovati u odlučivanju,
 • kao član ovlaštene organizacije za upravljanje ambalažnim otpadom preuzeti i imati odgovornost za prikupljeni materijala,
 • provesti efikasne programe u organizaciji za upravljanje ambalažnim otpadom po najnižim održivim troškovima 
 • razviti i provesti poslovni plan prema najvišim standardima.

Da bi ostvarila ove ciljeve Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo:

 • unapređuje programe sakupljanja ambalaže i podržava edukaciju i podizanje nivoa svijesti potrošača,
 • uključuje se u kampanje podizanja nivoa svijesti i edukaciji o selektivnom sakupljanju otpada i kampanjama protiv zagađivanja okoliša bacanjem ambalaže,
 • sarađuje sa vladom i predstavnicima industrije na stvaranju pravnog okvira koji omogućava da se ekonomski napredak, odvajanje materijala sa deponija i smanjenje emisija gasova ostvaruje istovremeno,
 • podržava mišljenje da stav javnosti i regulativni zahvati moraju poticati razvoj i provedbu odgovarajućih tehnoloških rješenja i omogućiti poboljšanje tržišnih mehanizama,
 • promovira razvoj i proširenje organiziranog prikupljanja ambalažnog otpada na javnim događajima kako bi se spriječilo bacanje ambalaže na javnim mjestima,
 • teži zatvoriti krug recikliranja ambalaže na održiv način.
 • ulaže u postrojenja za reciklažu (po principu «od boce do boce») u svim zemljama sa održivim resursima, tj. isplativim i efikasnim programima prikupljanja potrošačke PET ambalaže,
 • uvodi strategije vezane za ambalažu i upravljanje ambalažnim otpadom u godišnji poslovni plan kako bi se osiguralo da ova pitanja ostanu sastavni dio poslovanja,
 • postavlja godišnje mjerljive ciljeve u pogledu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti, u svim pogonima i na nivou grupe, kako bi osigurala stalni napredak i usuglašavanje sa svim standardima,

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo čini napor da:

 • utječe na politiku, regulativu i inovacije radeći na stvaranju konstruktivnog dijaloga sa interesnim stranama, podržavajući pronalaženje novih rješenja za ambalažu, potičući tržišne mehanizme i promovirajući tehnološke inovacije u pogledu sortiranja,
 • potakne međusektorska udruženja za upravljanje ambalažom da podrže rješenja koja se bave utjecajem potrošačke ambalaže i ambalažnih materijala na okoliš,
 • osigura da potrošači proizvoda Coca‑Cola HBC B-H uživaju raznovrstan i slobodan izbor proizvoda i pakovanja.,
 • unaprijedi efikasnost i efektivnost uspostavljenih organizacija za upravljanje potrošačkim ambalažnim otpadnom,
 • nastavi promovirati korištenje lake ambalaže za primarna pakovanja i potakne upotrebu povratne ambalaže i efikasnijeg dizajna pakovanja,
 • nastavi povećavati udjel recikliranog materijala u proizvodnji nove ambalaže, sa naglaskom na PET boce.