Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo nastoji pružiti jednake mogućnosti svim svojim zaposlenicima i u svim aspektima rada strogo zabranjuje diskriminaciju na osnovu rase, vjere, boje kože, etničke ili nacionalne pripadnosti, dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije, političkog mišljenja, spola ili bračnog stanja.

U svim aspektima poslovanja, zapošljavanja, plaća i povlastica, obuke, unapređivanja, promjene radnog mjesta i prekida radnog odnosa, pojedinci se tretiraju ravnopravno i pravedno, u skladu sa njihovim sposobnostima da ispune zahtjeve i standarde uloge koju preuzimaju.
Nijedan zaposlenik ne smije biti podvrgnut fizičkom, seksualnom, rasnom, psihološkom, verbalnom ili bilo kom drugom obliku uznemiravanja ili zlostavljanja. Kompanija osigurava provedbu odgovarajućih procedura u slučaju nezadovoljenja ovih standarda, te ih rješava brzo i učinkovito.

Ponašanja koja ova Politika zabranjuje

1. Diskriminacija

  1. Kršenjem ove Politike smatra se svaka diskriminacija u pružanju mogućnosti zaposlenja, povlastica ili privilegija, kao i stvaranje diskriminacijskih uslova rada ili primjena diskriminacijskih standarda procjene tokom zapošljavanja ako je osnova takvog tretmana, u potpunosti ili djelimično, rasa, boja kože, nacionalna pripadnost, dob, religija, invaliditet, spol, seksualna orijentacija ili bračno stanje osobe.
  2. Politika kompanije Coca-Cole HBC B-H je da se u potpunosti usaglasi sa domaćim zakonima o radu, uključujući i zakone o diskriminaciji.
  3. Diskriminacija, kao oblik nepoštivanja ove Politike, podliježe oštrim sankcijama koje uključuju i prekid radnog odnosa.

2. Uznemiravanje

Ova Politika zabranjuje uznemiravanje bilo koje vrste, a kompanija će poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju njenog nepoštivanja. Uznemiravanje se definira kao: verbalno ili fizičko ponašanje s ciljem zastrašivanja, iskazivanja prijetnji ili prisile. Ovo također uključuje i verbalno izrugivanje (uključujući rasne i uvrede na etničkoj osnovi) koje, po mišljenju zaposlenika, ometa svakodnevno obavljanje posla. 

3. Seksualno uznemiravanje

Ova Politika zabranjuje bilo kakav oblik seksualnog uznemiravanja. Seksualno uznemiravanje predstavlja nepoželjne seksualne ponude, zahtjeve seksualnih usluga, te drugo verbalno i fizičko ponašanja seksualne prirode kada se pristajanje na ili odbijanje istih koristi kao osnov za odluku o zapošljavanju, ili kada takvo ponašanje ima za cilj stvaranje neprijateljskog, zastrašujućeg i neprijatnog radnog okruženja. 

Praćenje i izvještavanje

Osigurat ćemo usklađenost sa svim primjenjivim zakonima o jednakosti, te osigurati da zaposlenici mogu pribjeći propisanim žalbenim procedurama kojima se mogu prijaviti navodna kršenja ove Politike i koje otklanjaju mogućnost pojave osvetoljubivog ponašanja. Kao dokaz posvećenosti promoviranju jednakih mogućnosti, kompanija prati vlastite rezultate po ovom pitanju i, u sklopu godišnjeg Izvještaja o korporativnoj odgovornosti, o njima izvještava javnost.